Huisreglement en betalingsvoorwaarden Fysiotherapiepraktijk Schaafsma & De Jonge

· Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.

 

· In de praktijk (wachtruimte, behandelkamers, gang en oefenzaal) mag niet worden gerookt.

 

· Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.

 

· De praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen uit de praktijk.

 

· De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in en buiten het pand.

 

· Wanneer u al een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.

 

· Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u zich dan.

 

· Neem, óók wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen.

 

· In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.

 

· De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel wanneer men zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut heeft gehouden.

 

· U wordt verzocht bij elke behandeling een handdoek en uw afsprakenkaartje mee te nemen.

 

· Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt, wordt u verzocht passende kleding en schone sport)schoenen te dragen.

 

· Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Indien u bij verhindering 24 uur van te voren afzegt op werkdagen, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.                                         Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.

 

· Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoedt krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding. De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks declareren bij uw verzekeraar.

 

· Wanneer u of uw kind tijdens het wachten speelgoed gebruikt of lectuur leest wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat.

 

· Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide personen.

 

· Indien u gebruik maakt van de oefenzaal doet u dit op eigen risico. Het zelfstandig gebruiken van apparaten is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de behandelend therapeut.

 

· Voor uw en onze veiligheid maken wij video opnamen.

 

Betalingsvoorwaarden

 

· Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.

 

· Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

  

· Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie kan ook wettelijke rente worden gevorderd.

 

· Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.