PRIVACY REGLEMENT

Welke gegevens brengen wij in kaart? (Privacyverklaring)


Wij als fysiotherapiepraktijk Schaafsma & De Jonge brengen de volgende gegevens van u in kaart als
u bij ons binnenkomt voor een behandeltraject: Mocht u over het onderstaande vragen hebben dan
kunt u telefonisch of via de mail contact op nemen met Tim Limpens; tim@schaafsma-dejonge.nl;
030-2716192.


Persoonlijke gegevens


• BSN (wettelijk verplicht)
• Document type en nummer (wettelijk verplicht)
• Geslacht (wettelijk verplicht)
• Geboorte datum (wettelijk verplicht)
• Achternaam (wettelijk verplicht)
• Voorletters (wettelijk verplicht)
• Voornaam
• Adres gegevens
• E-mail
• Telefoonnummer
• Huisarts (wettelijk verplicht)
• Verwijzer (indien anders dan de huisarts) (wettelijk verplicht)
• Verzekering gegevens


De adres gegevens, e-mail en telefoonnummer worden gebruikt om te kunnen communiceren met
de cliënt. Dan wel voor afspraken, overleg en/of nota’s.


De verzekering gegevens worden gebruikt om zittingen direct bij de zorgverzekeraar te kunnen
declareren.

 

BSN
Middels het BSN nummer vragen wij via de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
(GBA) de volgende gegevens op: geslacht, geboorte datum, achternaam, voorletters, adres gegevens.
Door middel van de combinatie BSN, geslacht, geboorte datum vragen wij via een beveiligde
verbinding uw verzekering gegevens op bij VECOZO, controle op verzekeringsrecht (COV).
https://www.vecozo.nl/content.aspx?id=313


Dossier gegevens
Hierin alleen de gegevens welke noodzakelijk zijn voor het adequaat behandelen van de patiënt
volgens de richtlijn fysiotherapeutische dossiervoering 2016. Deze gegevens liggen op het vlak van
stoornissen, activiteiten en participatie.


Wie ziet de gegevens in?
Alle werkzame fysiotherapeuten en administratief medewerkers binnen fysiotherapie Schaafsma &
De Jonge hebben de mogelijkheid om persoonsgegevens en dossiergegevens in te zien. Wel wordt er
alleen naar deze gegevens gekeken indien dit noodzakelijk is. Dit alles om het behandelproces zo
efficiënt mogelijk te maken (zowel behandelingen als het maken van afspraken) of de facturatie juist
te laten verlopen. Verder wordt er een logbestand bijgehouden wie naar welke gegevens kijkt en op
welk moment.


Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Dossier gegevens worden minimaal 15 jaar bewaard (wettelijk). Mocht een cliënt aangeven dat hij/zij
wil dat deze gegevens eerder verwijderd worden dan zullen wij erop wijzen dat in principe alle
gegevens bewaard dienen te worden. Bent u dan nog steeds van mening dat wij deze gegevens
dienen te verwijderen dan zullen wij u vragen dit schriftelijk aan ons te vragen waarna wij al uw
persoonlijke gegevens zullen verwijderen. (zie bijlage 3)


Alle gegevens zijn beveiligd volgens de huidige normen en wetgeving. Mochten er dingen veranderen
in de wetgeving dan zullen wij hier direct actie op ondernemen om altijd te blijven voldoen aan de
huidige wet- en regelgeving.
Wij werken samen met de volgende instanties voor het verwerken van onze/uw gegevens met
betrekking tot het behandeldossier. Met alle instanties hebben wij verwerkersovereenkomsten
gesloten volgens de huidige wetgeving van de AVG (geldend vanaf 25 mei 2018).


• Intramed

• Huiswerkoefeningen.nl

• Physitrack

• Infomedics

 


Wij werken niet samen met ondernemingen buiten de EU.
Mocht u klachten hebben dan kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke binnen de
fysiotherapiepraktijk Schaafsma & De Jonge te weten Maarten de Jonge of Tim
Limpens. Mochten wij er samen niet uitkomen dan kunt u met uw klacht terecht bij het Koninklijk
Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF).

Op de volgende website staat een meldingsformulier

KLACHTEN